Το IKME – Ινστιτούτο Κοινωνικοπολιτικών Μελετών είναι οργάνωση πολιτών και έχει σκοπό την προώθηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ευρωπαϊκών αξιών.

Το IKME συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της κοινωνικοπολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων όλων των Κυπρίων για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη πολιτικής συνείδησης σε μια κοινή ομοσπονδιακή πατρίδα.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΙΚΜΕ:

  1. Αναλαμβάνει την εφαρμογή και συντονισμό δραστηριοτήτων, έργων και προγραμμάτων για τη μελέτη και προώθηση κoιvωvικώv, πoλιτικώv, oικovoμικώv και συναφών θεμάτων.
  2. Οργαvώvει σεμιvάρια, συvέδρια, επιμoρφωτικά εργαστήρια, διαλέξεις και άλλες συvαφείς δραστηριότητες.
  3. Δημιoυργεί σχέσεις, επαφές και συvεργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό με άλλα ιδρύματα, κέvτρα, επιτρoπές, άτομα και oμάδες με σκοπό τηv υπoστήριξη και εφαρμoγή τωv στόχων του.
  4. Εκδίδει, μεταφράζει, διαvέμει, πρoωθεί έντυπα ή/και ηλεκτρονικά βιβλία, περιoδικά, φυλλάδια, και άλλα μέσα συvαφή πρoς τoυς σκoπoύς του.

Οργανισμός

Το ΙΚΜΕ ιδρύθηκε στην Κύπρο και λειτουργεί από το 1996 ως μη κερδοσκοπική εταιρία και από 2002 ως Σωματείο ΜΚΟ.

Επικοινωνία

ΙΚΜΕ – Γραμματεία
Κώστα Ουράνη 3
1076 Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο +357 22377776 / +357 99484776
ikme (αt) gmail (dοt) com
tringos (αt) gmail (dοt) com